Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty z EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

ZADANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

 • kształcenie, dokształcanie, przeszkalanie a także finansowanie praktyk i szkoleń wewnątrzzakładowych,
 • poradnictwo i informacja zawodowej,
 • wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, walka z dyskryminacją zawodową,
 • zmiany strukturalne i dostosowywanie stanowisk pracy dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wspieranie dostosowywania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,
 • pomoc techniczna i środków specjalnych,
 • wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów,
 • wspieranie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • wspieranie pośrednictwa pracy itd.

Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.

Redakcja strony: Projekty z EFSRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2490

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl