Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Procedury załatwiania

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

 • Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późń. zm.),
 • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późń. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 1. Sprawy złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku (pisma, wnioski, korespondencja elektroniczna) przyjmowane są w sekretariacie. Korespondencję może również przyjmować bezpośrednio komórka organizacyjna, którą następnie  przekazuje ją do sekretariatu.
 2. Całość korespondencji wpływającej do Urzędu – jeżeli nie została wprowadzona do żadnego
  z rejestrów – rejestruje się w dzienniku korespondencji i przekazuje do dekretacji Dyrektorowi.
 3. Zadekretowaną korespondencję sekretariat przekazuje poszczególnym komórkom organizacyjnym celem rozpatrzenia spraw.
 4. Szczegółowe zasady przyjmowania, załatwiania, podpisywania i parafowania oraz archiwizowania pism i dokumentów określa obowiązująca w Urzędzie Instrukcja Kancelaryjna.
 5. Kwestię załatwiania spraw w urzędach reguluje m.in. Kodeks Postępowania Administracyjnego –KPA – (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – Dział I. Rozdział 7 - "Załatwianie spraw".
 6. Sprawy rozpatrywane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.
 7. Urząd obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 8. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty
  i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 9. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 10. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 11. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym wyżej Urząd obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 12. Zgodnie z przepisem art. 63 KPA podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku.
 13. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 14. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 15. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
  2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
 16. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.
 17. Zgodnie z art. 64 KPA, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
 18. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Redakcja strony: Procedury załatwianiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4681

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl