Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Programy rynku pracy - kryteria

 Działalność gospodarcza

 • wysokość jednorazowych środków do 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy
 • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą  wnioski osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie powyżej 3 miesięcy,
 • jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na reklamę, adaptację lokalu (zakup materiałów, usługa)  i zakup towaru handlowego,
 • dotacja na zakup środka transportu (samochód dostawczy) nie może przekroczyć 70 % kwoty przyznanych
 • nie będą realizowane wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego, prowadzenia sklepów internetowych oraz działalności o charakterze sezonowym

 Staże

 • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów gwarantujących zatrudnienie skierowanego stażysty
 • okres odbywania stażu do 6-ciu miesięcy
 • przy kierowaniu preferowane będą osoby bezrobotne, nie korzystające dotychczas zz tej formy aktywizacji zawodowej
 • nie będą finansowane badanie lekarskie
 •  nie będą finansowane koszty dojazdów na staż oraz koszty zakwaterowania
 • w umowach o organizację stażu zawarty zostanie  obowiązek zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osoby odbywającej staż
 • nie będą kierowane na staż osoby  spokrewnione, spowinowacone z organizatorem stażu, albo zamieszkują pod tym samym adresem

Prace interwencyjne

 • kwota refundacji 750 zł miesięcznie plus składka ZUS od refundowanej kwoty
 • okres realizacji 6 miesięcy z comiesięczną refundacją.
 • pracodawcy będący przedsiębiorcami mają obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez okres przynajmniej 12 miesięcy

Szkolenia

 • preferowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane co najmniej 3 miesiące
 • w pierwszej kolejności kierowane  będą osoby nie ubiegające się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • preferowane będą osoby, których ostatnim miejscem zatrudnienia nie był pracodawca potwierdzający możliwość zatrudnienia po ukończonym szkoleniu
 • preferowane będą osoby bezrobotne, którym w ostatnim roku przed złożeniem wniosku nie były finansowane koszty szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy
 • nie będą finansowane koszty dojazdów na szkolenia

Refundacje wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

 • wysokość refundacji do 600% wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy
 • preferowani będą pracodawcy , których zobowiązania z poprzednich zawartych umów wygasły
 • na utworzone stanowiska pracy nie mogą być skierowani
  - najbliżsi członkowie rodziny ww. zamieszkujący i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe,
  - osoby bezrobotne nie posiadające kwalifikacji i uprawnień do wykonywania pracy na utworzonych stanowiskach pracy,
  - osoby zatrudnione w wyniku skierowania na wyposażenie/doposażenie stanowiska  pracy których stosunek pracy wygasł z Wnioskodawcą  w ostatnim roku  kalendarzowym,
 • nie mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które były zatrudnione u Wnioskodawcy na finansowanych z Funduszu Pracy stanowiskach pracy i zostały  zwolnione z pracy w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku przez  Wnioskodawcę

 

Redakcja strony: Programy rynku pracy - kryteriaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2619

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl