Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko ds. Rejestracji PR

nr pokoju Zakres zadań nr telefonu
217 rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie lub odmowa przyznania statusu osoby bezrobotnej, ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, udzielanie informacji z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odwołania od decyzji, informacja o dokumentach związanych z zatrudnieniem za granicą, transfer zasiłków

+48 13 461 60 36

Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego Stanowiska ds. Rejestracji w szczególności należy:

1. rejestrowanie osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
2. ustalanie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku i sporządzanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną,
3. sporządzanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku,
4. udzielanie informacji i wyjaśnień osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność Urzędu, a wnikających z zadań komórki organizacyjnej,
5. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy komputerowej oraz ich uaktualnianie,
6. przyjmowanie innych niezbędnych dokumentów do ustalenia uprawnień przewidzianych w ustawie,
7. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych nie posiadających zameldowania.
8. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych i współpraca w tym zakresie z WUP,
9. prowadzenie ewidencji opłacania składek na Fundusz Pracy i wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem obywateli polskich u pracodawców zagranicznych państw nienależących do Unii Europejskiej,
10. prowadzenie postępowania odwoławczego, w tym:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
b) zapewnienie prawidłowości i kompletności w przygotowywaniu akt spraw odwoławczych,
c) wnioskowanie o wydanie decyzji, na zasadach określonych w art. 132 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d) przesyłanie odwołań wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
11. prowadzenie spraw i korespondencji w programie elektronicznego obiegu dokumentów,
12. przygotowywanie informacji publicznych wynikających z zakresu zadań stanowiska i udostępnianie ich na stronie internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu zgodnie z ustawę o Biuletynie Informacji Publicznej i ochronie danych osobowych,
13. przygotowywanie i udostępnianie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń,
14. przekazywanie do składnicy akt dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska,
15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko ds. Rejestracji PRRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2058

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl