Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dział Rynku Pracy PRP

Stanowisko Osoba nr telefonu nr pokoju
Kierownik działu Ewelina Nowogórska

+48 13 461 60 32

112
Zakres zadań subsydiowane zatrudnianie: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom
nr pokoju Zakres zadań nr telefonu
109 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, bon na zasiedlenie +48 13 461 60 46
216 bezpośrednia obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy: potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy, przyjmowanie comiesięcznych oświadczeń o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wydawanie zaświadczeń, przyznawanie  stypendium z tytułu szkolenia i stażu, wyrejestrowanie z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy

+48 13 461 60 41

109 udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i pracodawcom na tworzenie dodatkowych miejsc pracy +48 13 461 60 43
110 staże współfinansowane z EFS, pośrednictwo pracy dla pracodawców i bezrobotnych, projekty współfinansowane z EFS +48 13 461 60 37
110 szkolenia bezrobotnych, szkolenia osób niepełnosprawnych, bon szkoleniowy, bon na zatrudnienie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, poradnictwo zawodowe +48 13 461 60 45
110 pośrednictwo pracy dla pracodawców i bezrobotnych (oferty pracy krajowe i zagraniczne), giełdy pracy, świadczenie usług z zakresu sieci EURES, staże, bony stażowe +48 13 461 60 47

Do zakresu zadań podstawowych Działu Rynku Pracy w szczególności należy:

I. Zadania realizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ):

 1. organizacja i wykonywanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie działania Urzędu,
 2. ustalanie profili pomocy dla osób bezrobotnych,
 3. opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 4. udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 6. pozyskiwanie ofert pracy,
 7. upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
 8. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 9. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 10. współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, 
 11. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia za granicą w ramach sieci EURES,
 12. kierowanie osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych na badania lekarskie, psychologiczne i specjalistyczne oraz rozliczanie finansowe tych badań,
 13. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu,
 14. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 15. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 16. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 17. opracowywanie, wdrażanie, rozliczanie finansowe i monitorowanie programów aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków będących w dyspozycji Urzędu,
 18. realizacja zadań związanych z organizacją i rozliczaniem szkoleń,
 19. realizacja zadań związanych z udzieleniem pożyczki na sfinansowanie kosztów szkoleń lub sfinansowaniem kosztów studiów podyplomowych,
 20. refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 21. realizacja zadań związanych z przyznaniem i rozliczeniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na przystąpienie lub założenie spółdzielni socjalnej,
 22. realizacja zadań związanych z jednorazową refundacją dla pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
 23. organizacja i rozliczanie prac interwencyjnych, a także realizacja zadań związanych z organizacją staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych,
 24. organizowanie i rozlicznie robót publicznych przy udziale uprawnionych podmiotów, 
 25. realizacja zadań związanych z przyznaniem grantu na telepracę pracodawcy lub przedsiębiorcy, oraz świadczenia aktywizacyjnego pracodawcy,
 26. realizacja zadań związanych z finansowaniem kosztów zorganizowanego przejazdu w związku z udziałem w targach, giełdach pracy,
 27. realizacja zadań związanych z refundacją pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne (za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia), 
 28. realizacja zadań związanych z przyznaniem pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania do wynagrodzenia (za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia), 
 29. realizacja zadań związanych z kierowaniem i finansowaniem zatrudnienia osób bezrobotnych przy udziale agencji zatrudnienia,
 30. współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji zadań związanych z udzielaniem pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej,
 31. wykonywanie zadań związanych z finansowaniem kosztów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie integracji społecznej,
 32. nadzór nad realizacją w Urzędzie zadań z zakresu Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 33. realizacja zadań związanych z przyznaniem bonu szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego, na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia,
 34. zadania związane z finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy oraz kosztów zakwaterowania,
 35. zadania związane z kierowaniem i finansowym rozliczaniem prac społecznie użytecznych,
 36. monitorowanie i ocena efektywności usług i instrumentów rynku pracy,
 37. monitorowanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych,
 38. gospodarowanie środkami będącymi w dyspozycji Urzędu przeznaczonymi na programy rynku pracy,
 39. zapewnienie prawidłowego planowania środków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych na aktywizację zawodową w zależności od potrzeb wynikających z profilowania oraz zbadanych potrzeb pracodawców,
 40. działania związane z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
 41. nadzór nad realizacją Programu Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych oraz współpraca z agencjami zatrudnienia realizującymi działania aktywizacyjne na zlecenie WUP,
 42. nadzór nad realizacją programów aktywizacji zawodowej, programów specjalnych i pilotażowych finansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych funduszy celowych oraz ich rozliczenia pod względem finansowym, 
 43. planowanie działań w obszarze przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy,
 44. planowanie współpracy z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, organizacja targów i giełd pracy w celu maksymalnego pozyskiwania ofert pracy,
 45. zapewnienie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej na optymalnym poziomie, zgodnie ze wskaźnikami ogłaszanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 46. ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla których w danym roku są określone wskaźniki,
 47. przekazywanie do składnicy akt dokumentów związanych z funkcjonowaniem Działu,
 48. pozostałe zadania nie wymienione a wynikające z Ustawy.

II. Pozostałe zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących w tym wydawanie decyzji i zawiadomień, 
 2. wydawanie decyzji o przyznaniu lub utracie prawa do zasiłku,
 3. prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty, utracie stypendiów,
 4. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
 5. inicjowanie, opracowywanie i realizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 6. pozyskiwanie środków unijnych poprzez opracowywanie programów i pozyskiwanie współpartnerów do ich realizacji,
 7. analiza stanu wykorzystania i zaangażowania środków Funduszu Pracy, 
 8. przyjmowanie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy w wyznaczonych terminach,
 9. udzielanie informacji i wyjaśnień osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność Urzędu, a wnikających z zadań komórki organizacyjnej,
 10. aktualizacja danych klientów Urzędu, zgodnie z dostarczonymi dokumentami,
 11. współpraca z opieką społeczną i innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących bezrobotnych, 
 12. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
 13. przygotowanie informacji publicznych i ich udostępnianie zgodnie z ustawą o biuletynie publicznym i ochronie danych osobowych,
 14. sprawdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list próbnych, list głównych – zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy,
 15. wydawanie druków, wniosków i formularzy, niezbędnych do załatwienia danej sprawy oraz udzielenie porad o sposobie ich wypełniania,
 16. prowadzenie spraw i korespondencji w programie elektronicznego obiegu dokumentów,
 17. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 18. przygotowywanie informacji publicznych wynikających z zakresu zadań działu i udostępnianie ich na stronie internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu zgodnie z ustawę o Biuletynie Informacji Publicznej i ochronie danych osobowych.

Redakcja strony: Dział Rynku Pracy PRPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2917

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl