Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń PES

nr pokoju Zakres zadań nr telefonu
217 odraczanie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, stypendia z tytułu kontynuacji nauki, dodatki aktywizacyjne, udostępnianie danych osobowych

+48 13 461 60 48

Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego Stanowiska ds. Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy:

 1. udzielanie informacji i wyjaśnień osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom  z  zakresu przepisów prawnych regulujących działalność Urzędu, a wnikających z zadań komórki organizacyjnej,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie weryfikacji statusu osoby bezrobotnej oraz przyznanych świadczeń,
 3. prowadzenie spraw i korespondencji w programie elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy komputerowej oraz ich uaktualnianie,
 5. przygotowywanie informacji publicznych wynikających z zakresu zadań stanowiska i udostępnianie ich na stronie internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu  zgodnie z ustawą o Biuletynie Informacji Publicznej i ochronie danych osobowych,
 6. współpraca z ZUS w zakresie przyznawanych świadczeń emerytalno – rentowych, naliczania   kapitału początkowego osób bezrobotnych,
 7. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz prowadzenie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji,
 8. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych,
 9. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia,
 10. sporządzanie miesięcznych harmonogramów wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych płaconych świadczeń z Funduszu Pracy,
 11. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych związanych z przyznaniem lub odmową przyznania stypendiów dla bezrobotnych kontynuujących  naukę,
 12. prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty, utracie  dodatku aktywizacyjnego,
 13. drukowanie próbnych list wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i innych  świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
 14. drukowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym list próbnych dodatków aktywizacyjnych,
 15. drukowanie i analiza decyzji o upływie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 16. prowadzenie spraw dotyczących refundowania osobom bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 albo nad osobą zależną,
 17. przygotowywanie i udostępnianie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń,
 18. przekazywanie do składnicy akt dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska,
 19. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń PESRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2385

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl