Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kierownictwo

 1. Całokształtem działalności Urzędu zarządza i kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Starostą Powiatu oraz reprezentuje Urząd na zewnątrz.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora jego zastępstwo sprawuje osoba przez niego upoważniona.
 3. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.
 4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Starosta Powiatu.
 5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Dyrektor.

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

 1. organizowanie działań Urzędu i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. współpraca z administracją rządową i samorządową, Powiatową Radą Rynku Pracy, placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy,
 3. inicjowanie oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego,
 4. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,
 5. określenie celów i programów działania Urzędu,
 6. promowanie usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Urząd,
 7. planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji Urzędu,
 8. planowanie i dysponowanie środkami w ramach planu finansowego Urzędu,
 9. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych oraz wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
 10. realizacja polityki kadrowej Urzędu,
 11. powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych,
 12. zawieranie umów wynikających z zakresu działania Urzędu w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 13. udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z  zakresu działania Urzędu (w granicach posiadanych upoważnień),
 14. planowanie prowadzenia i nadzór nad realizacją polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych Urzędu,
 15. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektu pod względem przeciwpożarowym, przeciwwłamaniowym, stosowaniem się do zasad bhp, zasad ładu i porządku publicznego oraz utrzymaniem Urzędu w należytej czystości,
 16. koordynowanie i nadzorowanie prac w zakresie utrzymania obiektu i bazy materialnej w należytym stanie technicznym,
 17. nadzór nad pełnym zabezpieczeniem w materiały techniczne i wyposażeniowe zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,
 18. koordynacja procesu pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym z EFS na realizację zadań z zakresu działania Urzędu,
 19. koordynacja zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu,
 20. nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników podległych komórek organizacyjnych,
 21. dokonywanie okresowej oceny pracowników,
 22. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 23. przyjmowanie skarg i wniosków oraz terminowe załatwianie spraw z nich wynikających,
 24. nadzór i inicjowanie badań i analiz oraz sprawozdań dotyczących rynku pracy,
 25. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji bezrobotnych,
 26. nadzór nad realizacją programów regionalnych realizowanych przez Urząd we współpracy z WUP,
 27. współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami szkolącymi w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 28. nadzór nad trybem i sposobem realizacji usług rynku pracy,
 29. stałe monitorowanie osiąganej w danym roku efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wybranych form aktywizacji zawodowej,
 30. wykonywanie innych zadań powierzonych lub przyjętych do realizacji na podstawie odrębnych przepisów.
 

Główny Księgowy odpowiada za całość spraw związanych z prawidłową gospodarką finansową Urzędu.

 

Redakcja strony: KierownictwoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2798

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl