Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dział Organizacyjno - Administracyjny PO

Stanowisko Osoba nr telefonu nr pokoju
Kierownik działu Agnieszka Faliszewska

+48 13 461 60 33

120
Zakres zadań sprawy organizacyjne urzędu, opracowywanie projektów Zarządzeń Dyrektora i regulaminów wewnętrznych Urzędu, sprawy kadrowe i socjalne pracowników
nr pokoju Zakres zadań nr telefonu/ e-mail
119 sekretariat , prowadzenie składnicy akt sprawy administracyjno gospodarcze

+48 13 461 60 31

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno - Administracyjnego w szczególności należy:

 1. opracowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących organizacji pracy Urzędu oraz projektów zmian tych aktów,
 2. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie,
 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu,
 4. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 5. zakładanie i prowadzenie list obecności oraz rejestru wyjść pracowników, kontrola dyscypliny pracy oraz prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych pracowników,
 6. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi pracowników, dobór kadr - organizowanie konkursów,
 8. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników,
 9. koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 10. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników Urzędu,
 11. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników Urzędu,
 12. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia,
 13. prowadzenie spraw związanych z BHP,
 14. organizowanie pracy sekretariatu oraz obsługa kancelaryjna Urzędu,
 15. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora oraz obsługa techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy,
 16. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu oraz jej rozdział zgodnie z dekretacją z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
 17. ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i przekazywanie korespondencji wychodzącej do Urzędu Pocztowego,
 18. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 19. administrowanie majątkiem Urzędu,
 20. planowanie i zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno - biurowe, sprzęt i inne narzędzia pracy,
 21. realizowanie zadań z zakresu wyposażenia urzędu w odpowiednie pieczęcie, szyldy, tablice  informacyjne z zachowaniem wymogów prawa, informacyjnej funkcji urzędu oraz zasad estetyki,
 22. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach Urzędu,
 23. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu w składnicy akt,
 24. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu, współpraca z właścicielem budynku,
 25. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 26. współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w planowaniu i realizacji  wydatków osobowych Urzędu,
 27. koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez Urząd,
 28. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 29. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie,
 30. koordynacja działań z tego zakresu realizowanych przez inne komórki organizacyjne.

Redakcja strony: Dział Organizacyjno - Administracyjny PORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2441

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl