Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dział Finansowo - Księgowy PF

Stanowisko Osoba nr telefonu nr pokoju
Kierownik działu Barbara Różycka

+48 13 461 60 38

209
Zakres zadań plany finansowe środków budżetowych i Funduszu Pracy, rachunkowość jednostki i funduszu celowego zgodnie z obowiązującym prawem, analizy z wykorzystania środków finansowych jednostki i funduszy celowych, sprawozdania finansowe z wykorzystania budżetu jednostki i funduszu celowego, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne pracowników
nr pokoju Zakres zadań nr telefonu
208 prowadzenie ewidencji księgowej jednostki

+48 13 461 60 39

208 zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym

+48 13 461 60 35

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. planowanie wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej,
 2. planowanie środków Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 3. prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków limitowanych z Funduszu Pracy,
 4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. prowadzenie ewidencji operacji finansowych jednostki w ujęciu syntetycznym i analitycznym,
 8. prowadzenie ewidencji operacji finansowych w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 9. prowadzenie ewidencji operacji finansowych w układzie wydatków strukturalnych,
 10. prowadzenie ewidencji księgowej gospodarowania majątkiem trwałym,
 11. obsługa finansowo-kasowa  Budżetu i funduszy celowych,
 12. sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych oraz informacji z wykonania planu finansowego Budżetu i Funduszu Pracy,
 13. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki,
 14. sporządzanie i rozliczanie list wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych,
 15. prowadzenie kart zasiłkowych dla osób bezrobotnych,
 16. sporządzanie i wydawanie deklaracji PIT, zaświadczeń Rp-7, informacji ZUS RMUA dla osób bezrobotnych i pracowników,
 17. prowadzenie egzekucji i windykacji nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,
 18. egzekwowanie należności z nakazów komorniczych,
 19. realizacja zadań dotyczących świadczeń przysługujących rolnikom zwolnionym z pracy,
 20. naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń przysługującym pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji w tym zakresie,
 21. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS pracowników i osób bezrobotnych oraz naliczanie i odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
 22. wydawanie zaświadczeń potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym dla pracowników i osób bezrobotnych,
 23. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego oraz naliczanie i odprowadzanie należnych zaliczek na podatek dochodowy  pracowników i osób bezrobotnych,
 24. współpraca i prowadzenie korespondencji z Wydziałem Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji zewnętrznych w sprawach wynikających z zakresu prowadzonych zadań,
 25. przekazywanie do składnicy akt dokumentów związanych z funkcjonowaniem Działu,
 26. prowadzenie spraw i korespondencji w programie elektronicznego obiegu dokumentów,
 27. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Redakcja strony: Dział Finansowo - Księgowy PFRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2961

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl