Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Decyzje

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wydaje następujące rodzaje decyzji, w tym o:

 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty, oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasilku, dodatku szkoleniowego oraz stypendium,
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,
 • refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pokryciu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • oraz inne decyzje w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,
 • przyznaniu dodatku aktywizacyjnego.

Decyzje są wydawane w imieniu Starosty i podpisywane przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji jakim jest Wojewoda Podkarpacki za pośrednictwem Starosty Leskiego, czyli organu I instancji.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie w formie podania można wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Do odwołania należy dołączyć wszelkie dokumenty umożliwiające organowi zatrudnienia rozstrzygnięcie sprawy w trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego. W przypadku przekroczenia w/w terminu, strona zobowiązana jest wraz z odwołaniem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny nie wniesienia odwołania w terminie.

Organ zatrudnienia ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni. W przypadku uwzględnienia odwołania, uchyla zaskarżoną decyzję we własnym zakresie, natomiast w przypadku, gdy nie uzna argumentów strony za zasadne, przekazuje odwołanie wraz z kserokopiami dokumentów do Wojewody Podkarpackiego. Organ II instancji rozpatruje sprawę w terminie 30 dni i wydaje decyzję ostateczną, na którą służy stronie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezrobotny może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji Starosty Powiatu Leskiego oraz o przyznaniu stronie określonych uprawnień. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które pozwolą na wznowienie postępowania na wniosek strony. Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie do 30 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy.

Wnioski o umorzenie

Osoba, która została zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego w Urzędzie Pracy świadczenia, ma prawo wystąpić do Starosty Powiatu Leskiego z wnioskiem o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty zadłużenia lub o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia.

W sprawach dotyczących umorzenia należności Urząd Pracy występuje do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych i prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika i jego rodziny. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym Starosta Powiatu Leskiego podejmuje decyzję w sprawie złożonego wniosku.

Redakcja strony: DecyzjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2136

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl